Horizontal Progress Bars

[aerious_headline headline= »With Font Icons »][aerious_horizontal_progress_bar icon_pack= »fontawesome » title= »Design » icon_fontawesome= »fa fa-heart » icon_fa= »fa fa-desktop » percentage= »76″]
[aerious_horizontal_progress_bar icon_pack= »fontawesome » title= »Development » percentage= »81″ icon_fontawesome= »fa fa-filter » icon_fa= »fa fa-code »]
[aerious_horizontal_progress_bar icon_pack= »fontawesome » title= »UI/UX » percentage= »90″ icon_fa= »fa fa-slideshare »]
[aerious_horizontal_progress_bar icon_pack= »eleganticons » title= »Marketing » percentage= »85″ icon_ei= »icon_map_alt »]
[aerious_headline headline= »Without Font Icons »][aerious_horizontal_progress_bar title= »Design » icon_fontawesome= »fa fa-heart » percentage= »76″ icon_bg_color= »#dd3333″]
[aerious_horizontal_progress_bar title= »Development » percentage= »81″ icon_fontawesome= »fa fa-filter » icon_bg_color= »#eeee22″]
[aerious_horizontal_progress_bar title= »UI/UX » percentage= »90″ icon_bg_color= »#81d742″]
[aerious_horizontal_progress_bar title= »Marketing » percentage= »85″ icon_bg_color= »#1e73be »]
[aerious_headline headline= »Variations »][aerious_horizontal_progress_bar icon_pack= »fontawesome » title= »Design » icon_fontawesome= »fa fa-heart » icon_fa= »fa fa-desktop » percentage= »76″ active_bar_color= »#dd3333″ inactive_bar_color= »#e4e4e4″ title_color= »#111111″ icon_color= »#111111″ icon_bg_color= »#ffffff » title_bg_color= »#ffffff »]
[aerious_horizontal_progress_bar icon_pack= »fontawesome » title= »Code » icon_fontawesome= »fa fa-heart » icon_fa= »fa fa-codepen » percentage= »80″ active_bar_color= »#dd9933″ inactive_bar_color= »#e4e4e4″ title_color= »#111111″ icon_color= »#111111″ icon_bg_color= »#ffffff » title_bg_color= »#ffffff »]
[aerious_horizontal_progress_bar icon_pack= »fontawesome » title= »UI/UX » icon_fontawesome= »fa fa-heart » icon_fa= »fa fa-slideshare » percentage= »60″ active_bar_color= »#eeee22″ inactive_bar_color= »#e4e4e4″ title_color= »#111111″ icon_color= »#111111″ icon_bg_color= »#ffffff » title_bg_color= »#ffffff »]
[aerious_horizontal_progress_bar icon_pack= »eleganticons » title= »Marketing » icon_fontawesome= »fa fa-heart » percentage= »85″ active_bar_color= »#81d742″ inactive_bar_color= »#e4e4e4″ title_color= »#111111″ icon_color= »#111111″ icon_bg_color= »#ffffff » title_bg_color= »#ffffff » icon_ei= »icon_map_alt »]